Persoonsgegevens die wij verwerken

 Als je rijles volgt bij Rijschool Carl Portier hebben we een aantal gegevens van je nodig. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
  • Voor- en achternaam, adres, postcode, en woonplaats. Deze gegevens gebruiken wij voor de factuur en om examens aan te kunnen vragen bij het CBR.
  • E-mailadres en telefoonnummer om met elkaar te communiceren.

Beveiliging persoonsgegevens

Rijschool Carl Portier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via a.c.j.portier@home.nl.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens nooit aan derden.

Bewaartermijn

Na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, vernietigen wij al je gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rijschool Carl Portier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar a.c.j.portier@home.nl.


Ben je het niet eens met hoe Rijschool Carl Portier je persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact op via info@carlportier.nl. Ben je ontevreden over hoe Rijschool Carl Portier je klacht rondom persoonsgegevensbescherming behandelt? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.